පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (ශිල්පීන් 4 දෙනෙක් සඳහා) - රු. 7500.00

 

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5000.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්