පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...
මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...

මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති මිල්ලනිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 500.00

 

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 450.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

 

නැවුම් පුවත්