පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පොකුණුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ ප්‍රවේශ වන්නේ බස්නාහිර පලාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පොකුණු විට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පොකුණුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ ප්‍රවේශ වන්නේ බස්නාහිර පලාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පොකුණු විට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

පොකුණුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ ප්‍රවේශ වන්නේ බස්නාහිර පලාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පොකුණු විට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 2000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්