පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික ම...
බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික ම...
‍බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික...
‍බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික...
‍බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික...
‍බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික...

බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ¸ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ¸ බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ¸ පයාගල විහාර කන්දේ පිහිටුවා ඇති¸ බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම (ජල පහසුකම් රහිතව)

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩි 2000ක් රු. 2500

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

  • චාමර නර්තනය ශිල්පීන් 12ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
  • වඩිගපටුන නර්තනය ශිල්පීන් 08කRead More...
 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

  • ශිල්පීන් 08ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
 

ජයමංගල ගාථා ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ශිල්පීන් 04ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2400.00

 

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

  • බෙර ඇදුම් එකක මිල රු. 300.00
  • ගැමි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • පන්තේරු ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • වඩිගRead More...
 

ලී බඩු / ප්ලාස්ටික් පුටු සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...