පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන්
 • විවිධ දේශන හා වැඩමුළු
 • පෙර පාසල්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපන
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොළ
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...