පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • භාවනා වැඩසටහන්
  • ශිලව්‍යාපාර වැඩසටහන්
  • ධර්ම දේශනා වැඩසටහන්
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්