පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජනකවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදිනාට්‍ය සන්දර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්විම
 • ගුංගරු මංගල්‍යය
 • කෝලම්, සොකරි, ගැමි නාට්‍ය
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

නැවුම් පුවත්