පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්තද)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
දෙමළ භාෂාව
සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
 

නැවුම් පුවත්