පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නැටුම්
 • දෙමළ භාෂාව
 • ජන නැටුම්
 • චිත්‍ර හා මුර්තී
 • විසිතුරු අත්කම් කලාව
 • රූපලාවන්‍ය හා මනාලියන් හැඩගැන්වීම
 • පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය
 • ජනසන්නිවේදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවු: 01 විෂය පිළිබඳ මූලික දැනුම
 

නැවුම් පුවත්