පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ ගොඩ සරඔ, පා සරඹ, ජන නැටුම් හා සාම්ප්‍රදායික නැටුම් වන්නම්, ශාන්ති කර්ම, ඉතිහාසය, නර්තනය ආශ්‍රිත ගායන හා වාදන නොමිලේ
පහතරට නර්තනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ ගොඩ සරඹ, පා සරඹ, සාම්ප්‍රධායික නැටුම්, යාග ක්‍රම, සන්නි, නර්තනය, ගායන හා වාදන
නොමිලේ
නව නිර්මාණ සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ ගොඩ සරඹ, පා සරඹ, සාම්ප්‍රධායික නැටුම්, යාග ක්‍රම, සන්නි, නර්තනය, ගායන හා වාදන
නොමිලේ
ශාස්ත්‍රිය සංගීතය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ ස්වර අභ්‍යාස, ශාස්ත්‍රීය සංගීතය, ගායනා හා වාදන උපකරණ පුහුණුව නොමිලේ
දේශීය අත්කම් නිර්මාණ සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 අවු:20 ට වැඩි අයට විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිර්මාණය කිරීම, නූතන නව ශිල්පීය ක්‍රම අනුව නිර්මාණය කිරීම.
නොමිලේ
ආත්මාරක්ෂාව සටන් කලාව සති අන්ත අවුරුදු 01 විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ යෝග ව්‍යායාම ආත්මාරක්ෂක සටන් ක්‍රම නොමිලේ
රූපලාවන්‍ය සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:20 ට වැඩි අයට විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ සාම්ප්‍රධායික රුව රැක ගැනීමේ ක්‍රම, නූතන ශිල්පීය ක්‍රම වෘත්තීම වශයෙන් කටයුතු කිරීම. රු. 6000.00
මැහුම් සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:20 ට වැඩි අයට විශේෂ සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ සියලුම ඇඳුම් වලට හා මිමි වලින් තොරව මැසීමට ඉගැන්වීම හා නවීන මෝස්තර නිර්මාණය රු. 4800.00
 

නැවුම් පුවත්