පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • පෙරහැර
  • බෝධි පුජා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්