පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවුරුදු 01 විෂය හැදෑරීමට කැමැත්තක් ඇති සැමට විවෘතය උඩරට ශාස්ත්‍රිය මෙන්ම නව නිර්මාණ අංශය පිළිබඳව ද මෙහි දී අවදානය යොමු කෙරේ සියලුම පාඨමාලා හැදෑරීම නොමිලේ
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවුරුදු 01 විෂය පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති සැමට විවෘතයි පහතරට ශාස්ත්‍රීය අංශයට වැඩි අවදානය යොමු කෙරේ
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:06-18 ත් අතර සංගීතය හැදැරීමට කැමැත්තක් ඇති අයට ගායනය,වාදනය,(ශාස්ත්‍රීය)හා නව නිර්මාණ අංශය කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කෙරේ
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:06-18 ත් අතර වයස් සීමාවේ උනන්දුවක් ඇති සැමට විවෘතයි මූලික අක්ෂර මාලාවේ පටන් දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වේ
චිත්‍ර කලාව සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:06-18 ත් අතර සැමට විවෘතයි චිත්‍ර ඇඳීමට හුරු කිරීම මෙන්ම කලා ඉතිහාහය පිළිබඳවද අවදානය යොමු කෙරේ
නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත අවුරුදු 01 අවු:12 සිට ඉහළ, මේ සඳහා උනන්දුවක් ඇති සැමට විවෘතයි රංග අභ්‍යාසවල පටන් නාට්‍ය හා රංග කලාවේ මූලික අවබෝධය හා රංගනයට ප්‍රායෝගික ලෙස යොමු කිරීම අරමුණ වේ
 

නැවුම් පුවත්