පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Religious Programmes

  • Bodhi Pooja
  • Processions
  • Bhakthi Gee
  • Vesak Lantern Competitions
  • Dansal (Alms Giving Stalls)
  • Pirith Preaching
  • Dhamma Preaching
  • Sil Campaigns
  • Meditation
 

Latest News


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...