පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • බෝධි පූජා
  • පෙරහැර
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • වෙසක් කූඩු තරඟ
  • දන්සැල්
  • පිරිත්
  • ධර්ම දේශනා
  • ශීල ව්‍යාපාර
  • භාවනා
 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...