පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

National Programmes

 • National Independence Day
 • New Year Festival (Different events)
 • Vesak Bhakthi Gee (“Sith Pahan Wewa”)
 • National Literal and Arts Festival
 • Senehasa Appreciation Programme (World Children’s Day)
 • Kethaka Waruna, Youth Programme
 • Nagenahira Navodaya Programme
 • Pradeepaloka Meditaion Programme
 • Cultural Camps
 • National Sports Festival
 • Anti-drug Programmes
 

Latest News


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...