පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • පෙරහැර
 

නැවුම් පුවත්