පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • ජන කවි වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සංදර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
  • සංස්කෘතික සැදෑව
  • මනාලියන් දැක්ම අලුත් සහල් මංගල්‍යය
 

නැවුම් පුවත්