පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික සංවර්ධනය
  • නිර්මානාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • බෙර වාදන
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා/සති අන්ත) පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම
සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට  නර්තනය සතියේ දින සවස සහ සති අන්තය අවු: 01 පාසලේ 06 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහලට පාසල් විෂය නිර්දේශය සහ උසස් අධ්‍යපනය හදාරන අයට අදාල කරුනු
පහතරට නර්තනය සතියේ දින සවස සහ සති අන්තය අවු: 01 පාසලේ 06 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහලට පාසල් විෂය නිර්දේශය සහ උසස් අධ්‍යපනය හදාරන අයට අදාල කරුනු
නව නිර්මාණ සතියේ දින සවස සහ සති අන්තය අවු: 01 පාසලේ 06 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහලට කුඩා දරුවන්ගේ නර්තන රුචිය වඩවන සහ නම්‍යශීලීත්වය තබා ගැනීම සදහා වැදගත් වන කරුනු
බෙර වාදනය සතියේ දින අවු: 01 විවෘතයි. ඕනෑම වයස් මට්ටමකට උඩරට පහතරට දවුල් තම්මැට්ටන් ආදී බෙර වාදනය සහ හක්,නලා ආදිය වාදනය
සංගීතය සතියේ දින සවස සහ සති අන්තය අවු: 01 පාසලේ 01 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහලට ප්‍රාථමික ශ්‍රේනියේ දරුවන්ගේ සිට උසස් හදාරන අය සදහා පංගීක විෂය සම්බන්ධ කරුනු සහ සියලුම සංගීත භාන්ඩ වාදනය
මැහුම් සතියේ දින මාස 06 වැඩිහිටි ඩිප්ලෝමාවකට අදාල සියලු කරුණු ලිඛිතව හා ප්‍රායෝගිකව රු. 3250.00
රූපලාවන්‍ය සතියේ දින(උදෑසන) මාස 06 වැඩිහිටි ඩිප්ලෝමාවකට අදාල සියලු කරුණු ලිඛිතව හා ප්‍රායෝගිකව රු. 3250.00
තිර රෙදි සතියේ දින(උදෑසන) මාස 03 වැඩිහිටි තිර රෙදි වර්ග පිලිබදව (වර්තමානයේ වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති) රු. 2250.00
කේක් සතියේ දින(උදෑසන) මාස 03 වැඩිහිටි ඩිප්ලෝමාවකට අදාල කේක් වර්ග රු. 5250.00
වූෂු සන්ධ්‍යාවේදී(සති අන්ත) අවු: 01 විවෘතයි. ඕනෑම වයස් මට්ටමකට කුඩා දරුවන්ට ව්‍යයාම සහ වූෂු ඩිප්ලෝමාවට අදාල කරුණු මාසිකව රු. 200.00
 

නැවුම් පුවත්