පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 2000.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්