පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

නම තනතුර දුරකථන අංකය
එච්.ඒ. ගාමිණි ජයවර්ධන සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 77 6003167+94 77 6003167
අයි.යූ. අබේසිංහ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 8150219+94 71 8150219
එම්.ඩී. සමන්තිලක මධ්‍යස්ථානයේ මුරකරු +94 75 4020580+94 75 4020580

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්