පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ඓතිහාසික රයිගම් පුරවරයේ පෞඩ වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය රැක ගනිමින් සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවටම පොදු වූ සංස්කෘතිකමය අනන්‍යතාවයක් ඇති කිරීම අප මධ්‍යස්ථානයේ අරමුණ වේ.

මෙහෙවර

ඓතිහාසික රයිගම් පුරවරයේ පෞඩ වූ උරුමය ආරක්ෂා කර ගනිමින් සමස්ථ ලාංකික පරපුරටම අනන්‍ය වූ උරුමයක් බිහි කිරීමට දායක වීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම
  • සමස්ථ ලාංකිය සංස්කෘතික උරුමයක් ආරක්ෂා ගැනිමට උරදිම
  • සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය ආරක්ෂාකර ගනිමින් ජාතින් අතර සුහදත්වය ඇති කරලිමට මඟ පෑදීම

ඉතිහාසය

2007.09.20 වන දින ප්‍රවීන නර්තන ශිල්පී හෙට්ටිආරච්චිගේ දොන් කරුණාරත්න මහතා අතින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්