පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පොකුණුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


මේ ඔබ ප්‍රවේශ වන්නේ බස්නාහිර පලාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පොකුණු විට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්