පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ටී.ඒ. ලසන්ති දර්ශිකා මිය ස්ථානය භාර සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරිණී +94 71-8373093
මධූ ජයකොඩි මිය සහකාර සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරිණී +94 71-7381856

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්