පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් බණ්ඩාරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමෙන් බණ්ඩාරගම සහ අවට සියළු දෙනාගේ සාරධර්ම පිරි සමාජයක් පිහිටුවීමේ පරම අධිෂ්ඨානයෙන් පෙරදැරි කොට ගෙන වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීමය.

මෙහෙවර

සාරධර්ම පිරි සමාජය ගොඩනැගීම.

අරමුණු

ශිෂ්ඨසම්පන්න සමාජයක් බිහිකිරීමට ඇති පාරිසරික සංස්කෘතික ආගමික අංශයේ සංවර්ධනයක් ගොඩ නැංගවීමට ජනතාව දැනුවත් කිරිම.

ඉතිහාසය

2005-02-21 වන දින එවකට සිටි රජයේ සංස්කෘතික ඇමති ලෙස වැඩකල විජත හේරත් මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්