පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ශ්‍රී පාලි මණ්ඩප සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වෑවල, හොරණ.
දුරකතන අංකය:+94 718438871+94 718438871/ +94 34-3743051+94 34-3743051

නම තනතුර දුරකතන අංකය
එස්.එම්.ජේ. සුගත් මෛත්‍රී සව්කෙන්ද මධ්‍යස්ථානභාර නිලධාරී +94 71 8438871+94 71 8438871
යසන්ත නිරෝෂණ කරුණාරත්න සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 8232233+94 71 8232233

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්