පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් හොරණ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ පිහිටුවා තිබෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්