පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

  • චාමර නර්තනය ශිල්පීන් 12ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
  • වඩිගපටුන නර්තනය ශිල්පීන් 08ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00
  • පන්තේරු නර්තනය ශිල්පීන් 12 ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
  • දෙවොල් නර්තනය ශිල්පීන් 12ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...