පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

  • බෙර ඇදුම් එකක මිල රු. 300.00
  • ගැමි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • පන්තේරු ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • වඩිග පටුන ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • තේදළු ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • දෙවොල් ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • ගැමි නළු නිළි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
  • ගැමි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...