පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම (ජල පහසුකම් රහිතව)

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩි 2000ක් රු. 2500

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

 • චාමර නර්තනය ශිල්පීන් 12ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
 • වඩිගපටුන නර්තනය ශිල්පීන් 08ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00
 • පන්තේරු නර්තනය ශිල්පීන් 12 ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00
 • දෙවොල් නර්තනය ශිල්පීන් 12ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

 • ශිල්පීන් 08ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 12000.00

ජයමංගල ගාථා ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ශිල්පීන් 04ක් සඳහා වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2400.00

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3000.00

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

 • බෙර ඇදුම් එකක මිල රු. 300.00
 • ගැමි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • පන්තේරු ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • වඩිග පටුන ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • තේදළු ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • දෙවොල් ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • ගැමි නළු නිළි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00
 • ගැමි ඇදුම් එකක මිල රු. 200.00

ලී බඩු / ප්ලාස්ටික් පුටු සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...