පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

එල්. ඒ. සුරංග දිසානායක.
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයභාර නිළධාරි,
බේරුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
විහාරකන්ද, පයාගල.
දුරකථන අංකය -034 3021921, 071 4464311

විද්‍යුත් තැපෑල : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම

තනතුර

දුරකතන අංකය

එල්.ඒ සුරංග දිසානායක

ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

07 4464311

එල්. ඒ. ගාමිණී

සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

071 2982480

ගංගා ක්‍රිශාන්ති කන්නන්ගර

සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

07 18360247

ඩී. තිළිණි ලක්ෂිකා කුමාරසිංහ

මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක

071 6010161

එම්. චමින්ද ලක්සිරි ප්‍රනාන්දු

මුරකරු

072 3023536

බී. ඉන්දික තුෂාර ප්‍රනාන්දු

මුරකරු

077 1248722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...