පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

හේවිසි කණ්ඩායම්

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

එක් දිනකට රු. 1500.00

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

නැවුම් පුවත්