පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්කළුතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
උග්ගල්බොඩ, කළුතර.
දුරකතන අංකය: +94 34 3342411

නම තනතුර දුරකථන අංකය
කේ. ඒ. නිසිතා නිලන්ති කොස්තා ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 716393308
ඩබ්ලිව්. ඒම්. ඒන්. ඒස්. විපේකෝන් කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 788199618
සදුන් විජේසේකර මුරකරු
+94 717916985
අයි‍‍. ඒච්. ඩී. ඒන් ඉදුනිල් මුරකරු +94 718363109

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්