පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (ශිල්පීන් 4 දෙනෙක් සඳහා) - රු. 7500.00

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5000.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්