පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පානදුර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය.
ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව
දුරකථන අංකය - +94 343383288

නම තනතුර දුරකතනය
A.හෙට්ටිආරච්චි ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 718074586
W.K.M .නිශාන්ති සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 715719545
චන්දික පෙරේරා කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 771126147

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්