පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පානදුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්