පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

එස්.යු. ගමඇතිගේ මහත්මිය
ඉංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
කෝවිල පාර, ඉංගිරිය.
දුරකතන අංකය: +94 34 - 3741831

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්