පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීම, ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා එම උරුමයන් මතු පරපුරට දායාද කිරීමෙන් සාරධර්ම වලින් පිරිපුන් සමාජයක් ගොඩනැංවීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් ලබන සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලන උත්ප්‍රේරක බලයක් ලෙස මෙහෙය වීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය, පවත්වා ගෙන යාම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මගින් ප්‍රාදේශීය ජන ජීවිතයේ සංස්කෘතිකමය හැඩගැස්වීම සකස් කර ගැනීමට මං සැලසීමත් සාධනීය සංස්කෘතිකාංග හඳුනා ගැනීමට හා ඒවා තම ජීවිතයට යා කර ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීම.
  • සංස්කෘතික පරිහානියට හේතුවන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හඳුනා ගැනීමේ හා ඒවා නිශේධනය කිරීමේ ස්වයං ශක්තිය ජනතාවට ලබා දීම.

ඉතිහාසය

2012 මාර්තු මස 12 වන දින ගරු සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍ය ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්