පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඉංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ඉංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්