පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 500.00

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 500.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 450.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

 

නැවුම් පුවත්