පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහිකිරීම, ප්‍රාදේශීයව විසීරී සිටින දරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතා ඔප් නැංවීම ඔවුන් ජාතික තලයෙන් ජාත්‍යයන්තර තලයට ඔසවා තැබීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීයව ඇති ජාතික උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීම සාහිත්‍ය හා කලාව මඟින් පුද්ගලයා තුළ ශික්ෂණයක් ඇති කිරීම ජීවන සංවේදී පුද්ගලයන් බවට පත් කිරීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පවතින සංස්කෘතික ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම
  • ප්‍රදේශයේ පවතින විවිධ සම්පත් හා කුසලතා හඳුනාගෙන ඒවා ඔප මට්ටම් කිරීම
  • ලාංකීය සංස්කෘතිකාංග රැක ගැනීමෙහිලා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් දරු දැරියන් හුරු කිරීම
  • කුසලතා පූර්ණ දරු දැරියන් රැසක් රටට බිහි කිරීම

ඉතිහාසය

වර්ෂ 2000 ක් වූ මාර්තු මස 20 දින පූජ්‍යපාද ආචාර්ය හොරණ වජිරඤාණ හිමිපාණන් විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්