පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

bwProgrammes

Special Divisional Programmes

 • Blood Donation
 • Nutrition Programmes
 • Commemoration of Special Days
 • World Children’s Day
 • Felicitation Programmes
 • Anti-drug Programmes
 • Programmes for Elders
 • Workshops / Lectures on different topics
 • Pre-schools
 • Handicraft Exhibitions
 • Tree Planting
 • Sharmadana
 • Singithipola
 • Pensioners’ get-together
 

Divisional Religious Programmes

 • Bodhi Pooja
 • Processions
 • Bhakthi Gee
 • Vesak Lantern Competitions
 • Dansal (Alms Giving Stalls)
 • Pirith Preaching
 • Dhamma Preaching
 • Sil Campaigns
 • Meditation
 

Divisional Cultural Programmes

 • Folk Songs Programme
 • Literal Festival
 • Cultural Pageants
 • Peduru Sada
 • State Cultural and Arts Festivals
 • Cultural Processions
 • Appreciation of Songs (Prathiba)
 • Shanthikarma
 • Cultural Evenings
 

National Programmes

 • National Independence Day
 • New Year Festival (Different events)
 • Vesak Bhakthi Gee (“Sith Pahan Wewa”)
 • National Literal and Arts Festival
 • Senehasa Appreciation Programme (World Children’s Day)
 • Kethaka Waruna, Youth Programme
 • Nagenahira Navodaya Programme
 • Pradeepaloka Meditaion Programme
 • Cultural Camps
 • National Sports Festival
 • Anti-drug Programmes
 Latest News


පයාගල¸ විහාරකන්ද ‘විශාඛා’ වැඩිහිටි සමිතියේ ගරු සභා...