පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්තී‍්‍රක්කයේ සුන්දර ඌරුබොකු ඔය මිටියාවතෙහි පිහිටි කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන...
කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්තී‍්‍රක්කයේ සුන්දර ඌරුබොකු ඔය මිටියාවතෙහි පිහිටි කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන...

කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්තී‍්‍රක්කයේ සුන්දර ඌරුබොකු ඔය මිටියාවතෙහි පිහිටි කටුවන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණඩායම් සැපයීම

නර්තනය අනුව වෙනස් වේ.

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැකසීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

උත්සව ජෝතිෂ්‍ය සේවා

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායයම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්