පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ලුණුගම්වෙහෙර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

අඩි (5’×3.5’) රු 4500.00

අඩි (4’×2.5’) රු 3000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් අයකුට සඳහා රු. 250.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

එක් පුටුවක් සඳහා  රු. 5.00

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්