පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
වීරකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවා ඇති වීරකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට...
වීරකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවා ඇති වීරකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට...

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවා ඇති වීරකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

ජල, විදුලි ගාස්තු හැර දිනකට රු.4000/=  කි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

ප්‍රවාහන ගාස්තු රහිතව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1000/= කි

 

නැවුම් පුවත්


වීරකැටිය නයිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉගෙනුම ලබන ස...