පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බෙලිඅත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථානගත කර ඇති බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සංස්ක...
බෙලිඅත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථානගත කර ඇති බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සංස්ක...

බෙලිඅත්ත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථානගත කර ඇති බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 1000.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් අයකුට රු. 250.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම (පැය 04 කට)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

නර්තනක ණ්ඩායම් සැපයීම (වෙස් නර්තන)

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 1200.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්