පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...
ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...

ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ස්තූතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු.1000.00

 

ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 750.00

 

නැවුම් පුවත්