පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මීරිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.
මීරිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.

මීරිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීරිගම ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1200.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1200.00

 

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්