පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාශයේ පිහිට ඇති දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි
දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාශයේ පිහිට ඇති දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාශයේ පිහිට ඇති දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

අපගේ සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1700.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 2200.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (කුඩා ශාලාවකි) - රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

  • වර්තමාන ගාස්තුව ජයමංගල ගාථා සඳහා රු: 500.00
  • ජයමංගල ගාථා සහ පිළිගැනීම රු: 1000.00
 

නැවුම් පුවත්