පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ සියනෑ කෝරළයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති අත්තනගල්ල ස...
අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ සියනෑ කෝරළයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති අත්තනගල්ල ස...

2015 සංගීත හා නර්තන තරගාවලිය සදහා අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින්80 කට අාසන්න ශිෂ්‍යය ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වීමට නියමිතව පවතී.සංගීත හා ...

ශිල්පීයකුට රු.1700.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ සියනෑ කෝරළයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (කාන්තා)

ශිල්පීයකුට රු.1200.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

ශිල්පීයකුට රු.1000.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

පිරිත් සදහා රු.8000.00
පිරිත් හා දානය සදහා රු.10000.00

 

වෙස් නැටුම් සැපයීම

ශිල්පීයකුට රු.1500.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...