පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Attanagalla Cultural Center

You are welcome to the Attanagalla Cultural Center located in the Attanagalla Divisional Secretary’s Division in the district of Gampaha in ...
Attanagalla Cultural Center

You are welcome to the Attanagalla Cultural Center located in the Attanagalla Divisional Secretary’s Division in the district of Gampaha in ...

2015 සංගීත හා නර්තන තරගාවලිය සදහා අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින්80 කට අාසන්න ශිෂ්‍යය ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වීමට නියමිතව පවතී.සංගීත හා ...

ශිල්පීයකුට රු.1700.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

Attanagalla Cultural Centre

You are welcome to the Attanagalla Cultural Center located in the Attanagalla Divisional Secretary’s Division in the district of Gampaha in Siyanee Korale in the Western Province, Sri Lanka

 

Our Services

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (කාන්තා)

ශිල්පීයකුට රු.1200.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

ශිල්පීයකුට රු.1000.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

පිරිත් සදහා රු.8000.00
පිරිත් හා දානය සදහා රු.10000.00

 

වෙස් නැටුම් සැපයීම

ශිල්පීයකුට රු.1500.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

Latest News

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...